Menu

Polityka prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH I KONTAKTUJĄCYCH SIĘ (Z KTÓRYMI PROWADZONA JEST KORESPONDENCJA) ORAZ DLA REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB KONTAKTOWYCH. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ZACHOWAĆ DANE W TAJEMNICY. W DANYM DOKUMENCIE OPISANO, JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY, JAK ICH UDOSTĘPNIAMY I JAK Z DANYCH KORZYSTAMY.
Osoby, którzy korzystają z usług aplikacji mobilnej Teleport.Zone powierzają nam swoje dane osobowe. Jako firma Teleport Zone, zobowiązujemy się zachować dane w tajemnicy. W dokumencie przedstawiono nasza ochrona prywatności użytkownika.
Dany dokument dotyczy użytkowników korzystających z usług firmy Teleport Zone, w tym użytkowników aplikacji w szczególności korzystających z funkcji aplikacji.

Data wejścia w życie 16.03.2021

Data ostatnio zmieniono 16.03.2021
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

W danym dokumencie jest opisano, jak firma Teleport Zone korzysta i zbiera dane osobowe. Dane dokument dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej teleport.zone oraz wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Teleport Zone Sp. z o.o. NIP 5342636301, REGON 388358896 z siedzibą w Reguły (05-816) przy ul. aleje Jerozolimskie 300 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez e-mail: rodo@teleport.zone lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.
Dane dokument dotyczy szczególnie :
- Kierowców: osób, ktore wykonuje zlecenia środkami transportu na rzecz pasażera lub partnerów firm transportowych
- Pasażerów: osób, które zlecają usługę transportową na przemiesczenie się
Jakie dane przetwarzamy, zbieramy
a)Dane, które dostarczone do firmy Teleport Zone przez użytkownika, na przykład w momencie zakładanie kona.
b) Imię(kierowcy/pasażera), nazwisko(dotyczy tylko kierowcę), adres(kierowcy), numer telefonu(pasażer, kierowca), adres e-mail(pasażer, kierowca).
c) Geolokalizacja pasażera i kierowcy. Przetważamy następujące dane: czas, cel podróży, trasa podróży, pozycję kierowcy, podczas realizacji zamówienia przez pasażera i kierowcę w trybie on-line. Zbieramy dane geolokalizacji pasażerów podczas realizacji kursu. Realizacja kursu zaczyna się gdy pasażer rozpocznie wyszukiwanie trasy do momentu zakończenia przejazdu lub jego anulowania.
d)Dane, które powstają w momencie korzystanie z naszej aplikacji mobilnej i tu najczęście występują dane dotyczące lokalizacji.
e) Szczegóły o płatnościach.
f) Dane o sporach.
g) Dane identyfikacyjne urządzenia, na którym została zainstalowana aplikacja Teleport.Zone.
Używamy lokalizacji ('location') działającej:
 • w tle ('background')"
 • zawsze w użyciu ('always in use')
Lista funkcji do których będzie używana lokalizacja:
 • ustawienia adresu startowego
 • ustawienia widoku mapy na aktualną Twoją lokalizację
 • pokazania kierowcy gdzie się aktualnie znajduje pasażer
 • pokazania pasażerowi gdzie się aktualnie znajduje kierowca
 • pokazanie aktywnych kierowców na mapie
 • wyliczenia odległości do punktu odbioru
 • dopasowanie zapytań do najbliższych kierowców
Nie używamy lokalizacji do reklam


2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
2.1 Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji, kontaktu, wsparcia na podstawie zapisu - zgoda ( art. 6 ust. 1 lit f RODO). tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji,kontaktu, wsparcia w związku z prowadzona działalnością. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2.2 Jesteś zainteresowany naszym mailingiem?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu jego wysyłki. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda poprzez podanie wskazanego adresu e-mail oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania mailingu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki mailingu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki mailingu.
2.3 Jesteś stroną zawartej z nami umowy?

Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
2.3.1 zawarcia i wykonania umowy,
2.3.2 realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
2.3.3 realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
3. Reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
3.1Przechowujemy dane osobowe, jeśli mamy podstawę prawną do tego. 3.2 Realizacji obowiązków prawnych na nas spoczywających, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości
3.3 Realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami
3.4Pozwala świadczyć nam usługę i żądanych funkcji przez użytkowników
a)Obsługa klienta
b)Dane dotyczące transakcji
c)Dane użytkownika, które są potrzebny do łączenia pasażerów z kierowcami, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyliczyć koszt przejazdu i przychód kierowcy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i możliwości korzystanie z aplikacji mobilnej.
4. Nie stosują się do Ciebie powyższe punkty i chcesz się z nami jedynie skontaktować
Jeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.
3. ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe) i osobom współpracującym z nami, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze, a także uprawnionym do tego organom państwowym.
Również dane są udostępniane, jeżeli wynikają roszczenia lub spory.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH i USUWANIE DANYCH
Dane osobowe będą, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania wskazanych w ramach rozdziału II punkty od 1 do 5, przechowywane.

a) do czasu wycofania zgody
b) do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu
c) przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa
tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
d) przez czas określony przepisami prawa z dziedziny rachunkowości i finansów
e) przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości
f) po wysłanie prośby o usunięcie przez użytkownika zalogowanego jego danych, i zostać mogą tylko te dane, które wymaga na to regulacji lub prawa.Dane usunięty zostaną w przeciągu 90 dni od otrzymanej prośby przez użytkownika, z tym że jeżeli prawo wymaga konieczne przechowywanie niektórych danych
5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE
Przysługuje Ci prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek o realizację przysługujących Ci praw możesz złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na wstępie.
6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. W przypadku, gdy otrzymujemy Pana/Pani dane jako reprezentanta źródło obowiązku podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z łączącej Pana/Panią relacji z tym podmiotem.
Dokumenty, który są przekazywany przez kierowcę przechowywane na urządzeniu użytkownika i udostępniane firmie Teleport tylko wtedy , gdy zostaną przesłany do akceptacji dokumentów lub do działu BOK(biuro obsługi klienta).
7. UŻYWANIE LOKALIZACJI
Dane dotyczące lokalizację klienta(pasażera, odbiorca usługi) używana, tylko i wyłącznie w czasie gdzy klient chce potencjalnie skorzystać z usługi i przemieścić się używając alikacji, ale to się dzieje wtedy, kiedy odbiorca usługi pozwoli na korzystanie z jego lokalizacji. Aplikacja też działa bez pozwolenia na lokalizacji, ale wtedy w przypadku klienta jeżeli nie będzie dokładnie wiadomo gdzie jest klient, to odpowiedzialność ponosi klient w przypadku nie znalezienie go i nie odebrania z miejsca ustalonego sztywno przez aplikację.
Lokalizację kierowcy, jest używana w tłe i w trybie aktywnie włączonej aplikacji, ponieważ kierowca używa aplikacji w celach zarobkowych i potrzebuje otrzymywać zlecenia od potencjalnych klientów. Lokalizacje pozwala otymalizować i znajdywać najbliższego kierowcę dla wystawienie oferty
Dane pobierany z urządzeń, wykorzystujemy dla ułatwienia dostępu do naszych usług.
Lokalizacja pozwala obliczyć przybliżony czas przejazdu.
Uzytkownik (pasażer i kierowca) może wyłączyć dostęp do lokalizacji, jeżeli wejście ustawienia aplikacji -> uprawnienia aplikacji i wyłączy dostęp do lokalizacji.
8.UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIENIE DANYCH
 • Kierowcy udostępniają swój indiwidualny kod QR, dzięki któremu działa obsługa polecenia aplikacji, a kierowca ma korzyści z danej usługi
 • Udostępniamy dla kierowcy, Lokalizacje skąd dokąd wybiera się klient, zdjęcie profilowe klienta, odległość do klienta
 • Udostępenie dla pasażera: odległość kierowcy(lokalizacja), ofertę cenową wystawioną przez danego kierowcę, zdjęcie profilowe, opinie(ocenę) o danym kierowcy
 • Pasażęr w historii i na email otrzymuje informacje o wykonanej usłudze, trasa, koszt zawartej transakcji przejazdu, dane nie zbędne do poprawnego wystawiania rachunku księgowego
 • Partnerom i usługodawcom powiązanych z firmą Teleport Zone sp.z o.o.
 • Partnerowi, który weryfikuje dane oraz tożsamość osób wykonujących przewóz pasażerów (dotyczy firm, którzy współpracują z Teleport Zone, jako partner flotowy)
 • Support, księgowi, prawnicy
 • Dostawcom usług płatniczych
 • Firma Teleport Zone może udostępnić dane jeżeli wymagają tego przepisy prawne

 • Kiedy użytkownik wyrazi zgodę
  Dane osobowy użytkownika, mogą być przekazane tylko i wyłącznie jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie swoich danych.
  9.DANE, KTÓRE SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ FIRMĘ TELEPORT ZONE
  Dane, które przekazuje użytkownik
 • Profil użytkownika, który zawiera :imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie profilowe, dane płatności, login, hasło, prawo jazdy, ubezpieczenie auta, licencje, dokumenty niezbędne do wykonanie przewozu osób oraz dokumenty wydane przez urzędy państwowe.

 • Weryfikacja tożsamości i danych: gromadzimy uzyskane informacje w celu weryfikacji tożsamości kierowców.Do tych danych mogą przynależać: historia prowadzenie pojazdu oraz zaświadczenie o niekaralności.

 • Informacje przesłane przez użytkowników: gromadzimy dane, które zostałe przesłane, żeby skontakować się z supportem lub ocenić kierowcę za wykonany przejazd.

 • 10. DANE, KTÓRE POWSTAŁE W MOMENCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ
 • Dane rachunkowe(transakcyjne): gromadzimy dane, które są związane z transakcjami, kiedy użytkownik korzysta z naszej aplikacji mobilnej. Te dane to: zawarte transakcję, zakupiony lub świadczony usługi, informacja o danej usługi wydzielając w tym datę, godzinę, kwota transakcji, szczegóły usługi, odległość wykonaną przez kierowcę, a tak że formę wykonanej płatności.

 • Dane lokalizacyjne (w momencie jak użytkownik jest kierowcą): firma Teleport Zone gromadzi te dane, gdy aplikacja mobilna Teleport.Zone działa na pierwszym planie (jest otwarta na ekranie) lub działa w tle (jest otwarta, ale nie na ekranie) na urządzeniach mobilnych kierowców.

 • Dane lokalizacyjne (w momencie jak użytkownik jest pasażerem): firma Teleport Zone zbiera dane dotyczące lokalizacji pasażera, jeżeli użytkownik wyrażil zgodę w aplikacji mobilnej. Gromadzimy te dane tylko i wyłącznie od momentu zamówienia przejazdu do zakończenia przejazdu przez pasażera i przy działającej aplikacji mobilnej w trakcje prejazdu. Dane o lokaliazacji nam pomagają ulepszyć usługę, wskazać miejsca dla łatwiejszego odbioru pasażera oraz zapobiega dla bezpieczeństwa kierowcy przed oszustwami. Gromadząć dane o lokalizacji kierowcy i synchronizując ich z danymi klienta (lokalizacji) w momencie wykonania przejazdu, nawet w tym przypadku, jeżeli pasażer nie wyraził zgody na gromadzenie danych o lokalizacji, dzięki takiej usłudze jesteśmy w stanie rostrzygnąć spory powstały lub wystawić rachunek za przejazd.

 • Dane w momencie korzystanie z aplikacji mobilnej: Zbieramy dany kiedy użytkownik jest online i korzysta z aplikacji, zamawia przejazd, kiedy przełącza się w tryb kierowcę lub pasażera, kiedy wysyła informacje o błędach w aplikacji mobilnej, wystawienie ocen, oznaczenie ulubiony kierowca, możliwość przez którego kierowcę została polecona aplikacja mobilna. Firmy, które świadczą usługi do Teleport Zone, to są naprzykład dostawcy płatności, ubezpieczeń, partnerów flotowych.

 • 11. SPOSÓB W JAKI KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH
  Społka Teleport Zone gromadzi i wykorzystuje dane, aby móć wykonać usługę, czyli zrealizować przejazd dla pasażera, a dla kierowcę móc zarobić z przejazdu. A oprócz tego wykorzystujemy dane do tych celi:
 • Możliwość wysłanie powiadomienie dla klienta, ofert przedstawionych przez kierowców
 • Możliwość złożenia oferty przez kierowcę dla klienta
 • Do usprawnienia kontku z działem supportu
 • Firma Telepor Zone nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim
  *Działanie aplikacji mobilnej i wykonanie usługi
 • Założenie, weryfikowanie, odnawiania konta użytkownika
 • Weryfikację dokumentów osób ubiegających o pracę jako kierowców
 • Wyśtietlanie ofert, składanie zleceń, wykonanie płatności, składanie zamówień
 • Przegląd wykonanej trasy

 • *Dla prawidlowego funkcjonowanie aplikacji mobilnej, korzystamy z danych osobowych i dbamy o ochornę i bezpieczeństwa ich
 • Korzystanie z danych profilu,lokalizacji, żeby zapobiec oszustwom
 • Korzsytanie z ocen(opinii), która wpływa na jakość wykonanych usług przez kierowcę była na najwyższem poziomie
 • Korzystanie ze zdjęć praw jazdy dla zapewnienia bezpieczństwa podróży
 • Weryfikacje kierowców oraz pasażerów, żeby Teleport Zone była najbezpieczniejsza do przemieszczenia się

 • *Automatyczne procesy w aplikacji mobilnej
 • Wyliczanie ceny w śród kierowców w danym obszarze
 • Wyświetlenie dla użytkownika ofert złożonych cenowych przez kierowców
 • Automatycznie logowanie przy zapisaniu logina i hasła
 • Wysyłanie zapytań do kierowców w sprawie wykonanie danego przejazdu
 • Spawdzenie lokalizacji i czasu dojazdu do klienta, żeby czas w którym kierowca powienien dotrzeć do klienta był przybliżony do wyliczonego w czasie złożenia oferty
 • 12.ZMIANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
  Aktualizować dany dokument możemy co jakiś czas, do korzystanie dalej z naszej aplikacji mobilnej, będzie automatycznie stanowiło akceptacji zaaktulizowanego dokumentu
 • O Każdych zmianach, który wprowadzimy w tym dokumencie, będziemy informować za pomocą aplikacji mobilnej oraz pocztą elektroniczną.

 • Weryfikacja tożsamości i danych: gromadzimy uzyskane informacje w celu weryfikacji tożsamości kierowców.Do tych danych mogą przynależać: historia prowadzenie pojazdu oraz zaświadczenie o niekaralności.