Menu

Warunki Ogólne dotyczące terytorium Polski.

Teleport zone to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną w Regułach, Aleje Jerozolimskie 300, 05-816, pod numerem NIP 5342636301
Wstępne warunki
1. Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do aplikacji mobilnych i/lub stron internetowych(dalej nazywanych Platformą) Teleport zone w Polsce - platforma łącząca kierowców i klientów którzy potrzebują dostać się lub coś wysłać w konkretne miejsce
2. W przypadku wykonania usługi przez osóby trzecie, zawierasz bezpośrednio umowę z Usługodawcami Zewnętrznymi, a Teleport działa jako pośrednik, aby umożliwić Ci zawarcie i zrealizowanie usługi.
3. Aby skorzystać z systemu Teleport, będziesz musiał/a zaakceptować warunki korzystania z tych usług.
4. Prosimy o zapoznanie się z wymienionymi warunkami, które zawierają ważne informacje o Twoich prawach w naszej usłudze.
5. Teleport pozostawia sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie, w szczególności jeżeli będą wymagane przez prawo.
1. Definicje
“Regulamin” - oznacza niniejsze Warunki Ogólne;
“Teleport” - oznacza Teleport zone sp.z o.o. z siedzibą 05-816, Reguły, aleje Jerozolimskie 300 NIP 5342636301.
“Usługi świadczone przez Teleport” - oznaczają usługi świadczone bezpośrednio przez Teleport, które mogą podlegać odrębnym warunkom pomiędzy Tobą a nami. W szczególności obejmują usługę transportu świadczoną przez naszego Partnera.
“Partner” - firma/usługodawca zewnętrzny, który(a) posiada możliwości wykonania usługi na podstawie prawa danego kraju, za pomocą Platformy Teleport.
“Ryczałt” - należna kwota pieniężna o wartości ustalonej z przez potencjalnego wykonawcę zlecenia.
“Giełda” - lista propozycji wykonania usługi ryczałtowej zaprezentowanej użytkownikowi w aplikacji mobilnej.
“Użytkownik” - oznacza dowolną osobę, która zamierza się skorzystać z systemu Teleport.
“Konto” - oznacza konto, które musi zostać założone w celu zostania Użytkownikiem i uzyskania dostępu do niektórych usług oferowanych w systemie.
“Akceptacja oferty” - oznacza zgodę zapłacenie wyznaczonej kwoty za wykonanie zlecenia.
“Oferta” - Teleport publikuje cenę wystawioną przez kierowcę na konkretne zlecenie.
2. Warunki
2.1. Teleport nie świadczy usług przewozu czy usług transportowych.
2.2. Teleport jest pośrednikiem dla użytkownika, który za pomocą systemu może wybrać dowolnego kierowcę do wykonanie usługi.
2.3. Teleport posiada wymaganą licencję na pośrednictwo w przewozie osób.
3.Korzystanie z Usług Teleport
3.1. System Teleport Zone daje możliwość korzystania z narzędzia w celu zamawiania i realizacji usług zewnętrznych firm lub usług świadczonych przez Teleport zone.
3.2. System Teleport Zone daje możliwość pobierania i transferowania płatności (w tym wystawiania dokumentów księgowych w imieniu Partnera).
3.3. System Teleport Zone daje możliwość naliczania opłat z rachunku bankowego użytkownika i przekazywania naliczonych środków pieniężnych na rachunek bankowy Partnera za Usługę wykonaną przez Partnera lub na rachunek bankowy Teleport za Usługę wykonaną przez Teleport Zone sp. z o.o.
3.4. System Teleport Zone daje możliwość partnerowi oraz użytkownikowi składania propozycji kursu i zlecenia na giełdę za pomocą systemu Teleport Zone.
3.5. Partner oraz użytkownik mają obowiązek założyć konto, do korzystania z pełnej funkcjonalności systemu Teleport Zone.
3.6. Teleport weryfikuje informacje zamieszczane przez użytkownika oraz partnera na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości, będzie to się działo tylko i wyłącznie dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania i pełnej przejrzystości oraz wykrywania oszustw
4. Warunki finansowe
4.1. System Teleport zone jest darmowy do momentu zawarcia umowy ryczałtowej.
4.2. Użytkownik korzysta z aplikacji bezpłatnie jako usługa nawigacyjna.
4.3. System udostępnia przed zamówieniem usługi cenę ryczałtową na podstawie ofert najbliższych kierowców.
4.4. Za usługę, którą wykona Partner dla użytkownika, z Giełdy wybranych ofert, użytkownik ma uiszczać opłatę.
4.5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenie dodatkowej opłaty do ryczałtu, które mogą wynikać z ewentualnych kosztów płatności (np. opłaty transferowy, przewalutowania i inne).
4.6. Użytkownik może być obciążony o dodatkowe opłaty, mandaty, koszty od Partnera. W przypadku niewłaściwego korzystania z usług Partnera (uszkodzenia mienia i inne podobne związane z tym wydarzenia).
4.7. Kierowca płaci stały abonament na rzecz platformy lub jest pobierana stała prowizja od przejazdów.
4.8. Użytkownik w momencie nie pojawienia się w skazanym mieści do odbioru, może być obciążony o dodatkowy koszt.
4.9. Po wykonaniu usługi przez Partnera możemy wystawić dokument księgowy bezpośrednio lub w imieniu Partnera. W przypadku wystawienie dokumentu księgowego zgadza się na otrzymanie go tylko za pomocą drogi elektronicznej na podany przez niego adres e-mail lub na twoim koncie w systemie Teleport zone.
4.10. Kierowca ustala indywidualne ceny, za który będzie wykonywał przejazdy.
4.11. Opłaty obejmują obowiązujące podatki, w tym podatek VAT.
4.12. Partner otrzymuje wynagrodzenie na podstawie zrealizowanych zleceń i wystawionych ryczałtowo ofert.
4.13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji, która została zgłoszona przez użytkownika/kierowcę, środki zostają “zawieszone” na koncie systemu do momentu rozstrzygnięcia reklamacji.
4.14. Teleport zone może oferować oferty specjalne obowiązujące przez wyznaczony okres (dalej “Oferty specjalne”). Szczegółowe warunki (ceny i terminy) dotyczące ofert specjalnych będą publikowane w systemie.
4.15. Teleport zone może w zależności od własnej decyzji zaokrąglać kwoty w Kosztach w górę lub w dół.
5. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania
5.1. Partnerowi i użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania zawartej umowy ryczałtowej według własnych uznań.
5.2. Użytkownik lub kierowca ponoszą konsekwencje finansowe i są naliczane koszty za anulowania zawieranej umowy w zależności od wysokości części kwoty ustalonej na giełdzie.
6.Licencja do platformy
6.1. W momencie akceptacji ogólnych warunków danej umowy, użytkownik otrzymuje licencję na instalację i korzystanie z systemu na urządzeniu wybranym przez daną osobę.
6.2. Wszystkie prawa, dokumentacja, licencja, kod do systemu Teleport jest zastrzeżony prawami własności Teleport zone sp. z o.o.
7.Polityka prywatności
Wszystkie informację na temat polityki prywatności są zawarte w dokumencie Polityka prywatności, Rodo.
8.Wyłączenie odpowiedzialności
System Teleport nie gwarantuje że nie powstaną problemy z dostępem do suługi lub wolnym czasem działania, jak również działanie bezbłędne w każdym momencie korzystania.
9. Ograniczenie odpowiedzialności
9.1. Wyżej wymienione warunki nie wyłączają odpowiedzialności wynikających z przepisu prawa powszechnie obowiązującego za spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała, jak również podanie fałszywych danych lub oszustwa.
9.2. Warunki ogólne nie zmieniają twoich praw jako konsumenta, które wynikają z przepisa prawa.
9.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte umowy pomiędzy użytkownikiem a partnerem z tego tytułu strat lub jakichkolwiek szkód.
9.4. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej za usługę, która nie zostanie wykonana lub opóźniona.
9.5. Całkowita odpowiedzialność, którą ponosimy za korzystanie z systemu Teleport nie może przekroczyć 100 PLN (Sto złotych).
9.6. W powszechnie obowiązującym prawie, wyłączamy możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń z twojej strony za wszelkie działania lub zaniechania po Twojej stronie lub osób trzecich.
10.Zmiany warunków
10.1. W przypadku wprowadzenia zmian do Warunków Ogólnych, otrzymasz powiadomienie e-mailem lub za pomocą powiadomienia w aplikacji Teleport zone. Jeżeli dalej będziesz używał systemu, automatycznie uznajemy, że zaakceptowałeś zmiany.
10.2. Jako użytkownik/partner możesz być poproszony o akceptacji dodatkowych warunków, które pozwolą Ci korzystać z systemu Teleport zone
11.Spory
11.1 Wszelkie spory, które powstaną w wyniku z korzystania z systemu Teleport zone, będziemy próbować rozwiązać polubownie.
11.2. Informacje zawarte w p. 11.1 nie mogą stanowić zobowiązania do nie skorzystania z rozwiązania sporu drogą poza sądową
12.Reklamacje
12.1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej usługi oferowanej w ramach systemu Teleport zone.
12.2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej wraz z opisem podstaw reklamacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w aplikacji mobilnej Teleport.zone lub na adres reklamacje@teleport.zone z adresu mailowego używanego do logowania(w celu określenia konta użytkownika którego dotyczy reklamacja). Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej do 24 godzin od zdarzenia.
12.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od złożenia reklamacji. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do systemu lub na adres mailowy reklamacje@teleport.zone. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym lub w inny wybrany przez Teleport zone sposób.
12.4. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie lub na inny adres niż wskazany w pkt. 12.1 nie będą rozpatrywane.
13. Używanie lokalizacji
Lokalizację klienta jest używana, tylko i wyłącznie w czasie gdy klient korzysta z usługi i przemieszcza się używając alikacji. Lokalizacja kierowcy, jest używana w trybie aktywnie włączonej aplikacji oraz w tle gdy aplikacja jest ukryta. W przypadku kierowcy dzieje się tak ponieważ kierowca używa aplikacji w celach zarobkowych i potrzebuje otrzymywać zlecenia od potencjalnych klientów oraz przesyłać im swoją pozycję. Lokalizacja pozwala przyspieszyć proces odnajdywania najbliższego kierowcy.